Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Klauzula informacyjna Zespół Interdyscyplinarny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Libelta 4, 67 34 85 912, punkt@mgopsgolancz.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia bezpłatnej pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń
a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
 podlegać profilowaniu.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
 następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);

8. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku
z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.