Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Dodatek do innych źródeł ciepła

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz informuje, że dnia 19 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz.1967).

W mieście i gminie Gołańcz podmiotem upoważnionym do realizacji tego zadania będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy.

W związku z tym, od dnia 21 września 2022 r. w siedzibie Ośrodka będzie można składać wnioski o przyznanie dodatku do źródeł ciepła wymienionych w powyższej ustawie (zwanym również dodatkiem energetycznym, gazowym lub dodatkiem do innych źródeł ciepła).

Komu i do czego przysługuje dodatek?

Zgodnie z ustawą gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać dodatek do źródła ciepła, jakimi są:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3. kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Jaka jest wysokość dodatku?
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Kto może otrzymać dodatek?

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

3. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

6. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

7.  Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o dodatek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Gdzie można złożyć wniosek o dodatek?

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego można złożyć:

1) w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym MGOPS Gołańcz, ul. Libelta 4;

2) w formie pisemnej wysyłając wniosek na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Libelta 4, 62-130 Gołańcz;

3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące dodatku do innych źródeł ciepła udzielane będą w Punkcie informacyjnym Ośrodka od dnia 21 września 2022 roku.

ZAŁĄCZNIKI: