Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Procedura dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami

Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołańczy.

§ 1. Zapisy wprowadzające.

 1. Procedury określają sposoby dostępu alternatywnego do usług Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zadania pracowników Ośrodka związane z jego zapewnieniem.
 2. Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami.
 3. Do osób ze szczególnymi potrzebami zaliczamy, m. in.:
 • osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, na wózkach, poruszające się o kulach,
 • osoby niewidome i słabowidzące,
 • osoby głuche i słabosłyszące,
 • osoby w kryzysach psychicznych,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby ze spektrum autyzmu,
 • osoby z ograniczonymi możliwościami poznawczymi,
 • osoby starsze,
 • osoby przewlekle chore,
 • osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osoby o niższym wzroście (w tym również dzieci),
 • kobiety w ciąży.
 1. Każdy pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy niezależnie od niniejszych procedur, widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności osobę starszą, kobietę w ciąży, osobę z dzieckiem do lat 4, osobę poruszającą się z białą laską lub psem przewodnikiem znajdującą się w budynku lub w jego otoczeniu wychodzi z inicjatywą nawiązania kontaktu. Przeprowadza wstępną rozmowę ustalając cel wizyty w Ośrodku. Kieruje daną osobę do właściwego wydziału merytorycznego. W razie konieczności pomaga w dotarciu do właściwego biura.
 2. Osoby ze szczególnymi potrzebami są załatwiane poza kolejnością, o ile zapytane wyrażą taką chęć.

§ 2. Dostęp alternatywny

 1. Jednostka, która ze względów technicznych lub prawnych nie jest w stanie zapewnić dostępności jej usług osobie ze szczególnymi potrzebami na równych prawach z innymi, zobowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny.
 2. Dostęp alternatywny w zakresie architektonicznym oraz informacyjno- komunikacyjnym polega w szczególności na:
 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby,
 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • wprowadzeniu takiej organizacji Ośrodka, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 1. Dostęp alternatywny w zakresie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej polega w szczególności na umożliwieniu kontaktu:
 • telefonicznego,
 • korespondencyjnego,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • za pomocą tłumacza języka migowego,
 • za pomocą tłumacza przewodnika.
 1. Koordynatorem ds. dostępności w Mieście i Gminie Gołańcz jest Michał Gorlaszka, e-mail: kierownik@mgopsgolancz.pl, tel. 512 212 742
 2. Ośrodek na stronie internetowej BIP w zakładce Dostępność publikuje informację o sposobie zapewnienia dostępu alternatywnego dla dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.

§ 3. Dostęp alternatywny w zakresie architektonicznym w budynku MGOPS w Gołańczy:

 • przed budynkiem Ośrodka znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • przy głównym wejściu na poziomie chodnika znajduje się system przyzywowe, który pozwala na przywołanie pracownika Punktu Informacyjnego (dalej PI);
 • biura i pomieszczenia na I i II piętrze są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak windy i podjazdu);
 • wejścia budynku nie posiadają/posiadają lokalizatorów dźwiękowych dla osób słabowidzących i niewidomych;
 • w budynku nie ma poziomych oznaczeń informacyjno-dotykowych umożliwiających poruszanie się po budynku osobom słabowidzącym i niewidomym;
 • w budynku nie ma oznaczeń na drzwiach czytelnych dla osób słabowidzących i niewidomych.

W ramach dostępu alternatywnego w PI znajduje się pracownik, który każdorazowo rozpoczyna obsługę klienta, określając rodzaj sprawy i kierunkując jej rozwiązanie. Pracownikpomoże przemieścić się do właściwego wydziału merytorycznego w celu załatwienia sprawy lub przywoła pracownika właściwego wydziału merytorycznego Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, osoba ze szczególnymi potrzebami może telefoniczne przywołać pracownika PI pod numerem telefonu 451 168 294 lub 516 144 836. Po załatwieniu sprawy pracownik właściwego wydziału merytorycznego lub pracownik PI pomaga w wyjściu z budynku.

§ 4. Dostęp alternatywny w zakresie informacyjno-komunikacyjnym w budynku MGOPS w Gołańczy

 1. Ośrodek nie zapewnia obsługi poprzez MMS, komunikatory internetowe oraz komunikację audiowizualną. Z Ośrodkiem można skontaktować się:
 • przychodząc osobiście i składając dokumenty w PI mieszczącym się na parterze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, przy ul. Libelta 4;
 • telefonicznie pod numerem: 451 168 294 lub 516 144 795, gdzie może nastąpić przekierowanie do właściwego wydziału merytorycznego;
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: 67 26 12 161
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: punkt@mgopsgolancz.pl
 • za pośrednictwem skrzynki EPUAP:  adres skrzynki: /MGOPS_Golancz/skrytka
 • korespondencyjnie pod adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy,

ul. Karola Libelta 4,

62-130 Gołańcz

 1. Ośrodek nie umożliwia wykorzystania na bieżąco zdalnego dostępu online do usług tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje. W przypadku chęci skorzystania z usługi tłumacza migowego należy przynajmniej 3 dni przed planowaną wizytą zgłosić ten zamiar do Ośrodka, a także wskazać metodę komunikowania się.
 2. Zgłoszenie można dokonać:
 • e-mailowo - wysyłając na adres poczty elektronicznej Ośrodka wiadomość z prośbą o zapewnienie tłumacza migowego, podając następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • wskazanie preferowanego sposobu kontaktu oraz danych kontaktowych:
 • e-mailowy,
 • telefoniczny - przez osobę trzecią,
 • korespondencyjny.
 • krótki opis sprawy do załatwienia w urzędzie,
 • wskazanie metody komunikowania się:
 • polski język migowy,
 • system językowo-migowy,
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 •  telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej,  podając dane wymienione powyżej.
 1. Pracownik PI niezwłocznie przekazuje informację do właściwego wydziału merytorycznego zgodnie z dekretacją. Dany wydział merytoryczny jest zobowiązany zapewnić usługę tłumacza w terminie wyznaczonym lub uzgodnionym. Jeżeli Ośrodek nie ma możliwości zapewnienia usługi tłumacza, wówczas:
 1. zawiadamia wnioskodawcę o tym i uzasadnia ten fakt,
 2. wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji usługi.
 1. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy w zakładce Dostępność zamieszczona jest informacja o sposobie zgłoszenia chęci skorzystania z tłumacza migowego.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia). Osoba słabosłysząca może zgłosić potrzebę załatwienia sprawy w wyciszonym pomieszczeniu, a pracownik danego wydziału merytorycznego jest zobowiązany to umożliwić.
 3. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przyjść do Ośrodka z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, które ułatwi załatwienie sprawy.

§ 5. Wniosek o zapewnienie  dostępności

 1. W sytuacji gdy proponowane przez Ośrodek rozwiązania zapewniające dostępność alternatywną w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym  nie są wystarczające, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić  z „wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej”.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych procedur.

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:
 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 • rodzaj sprawy, którą wnioskodawca chce załatwić w Ośrodku.
 1. Wniosek o zapewnienie dostępności do Ośrodka można złożyć:
 • osobiście - składając go w Punkcie Informacyjnym, ul. Libelta 4, Gołańcz;
 • listownie - wysyłając na adres korespondencyjny;
 • e-mailowo - przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Ośrodka.
 1. Pracownik PI niezwłocznie przekazuje wniosek do właściwego Wydziału merytorycznego zgodnie z dekretacją. Wydział merytoryczny zrealizuje wniosek niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Ośrodek niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę o możliwym terminie realizacji wniosku, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

§ 6. Dostęp alternatywny do treści cyfrowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołańczy.

 1. Jeśli Ośrodek nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej lub elementów tych stron, osoba ze szczególnymi potrzebami może:
 • skontaktować się z PI Ośrodka pod numerem telefonu 451 168 294, który połączy z właściwym wydziałem merytorycznym.
 • wysłać pisemną informacje o braku dostępności cyfrowej, ze wskazaniem problemu na adres korespondencyjny Ośrodka lub na adres e-mail.
 1. Pracownik właściwego wydziału merytorycznego może zapewnić dostęp alternatywny do treści cyfrowej w następujący sposób:
 • kontakt telefoniczny (np. odczytanie informacji, opisanie filmu bez audiodeskrypcji);
 • poczta email (np. przesłanie dokumentu w formacie tekstowym);
 • korespondencyjnie (np. przesłanie dokumentu w formacie tekstowym na wskazany adres korespondencyjny).
 1. Przyjmuje się, że informacja o objętości do 1 strony A4 może zostać odczytana od ręki. Na przesłanie dokumentu w formie tekstowej, odczytanie dłuższych tekstów lub tłumaczenie migowe należy się umówić w innym terminie,  z zastrzeżeniem, że terminy procedury są regulowane ustawowo, tj.: 7 dni, z możliwością przedłużenia do 2 miesięcy od otrzymania wniosku.
 2. Wydziały Ośrodka są zobowiązane do:
 • każdorazowego pisemnego informowania Koordynatora ds. Dostępności o wpłynięciu pisemnego żądania;
 • pisemnego informowania Koordynatora ds. Dostępności o sposobie jego rozpatrzenia.

§ 7. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów

 1. Każdy ma prawo wystąpić do MGOPS w Gołańczy z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej albo jej elementu lub  o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 2. Żądanie mieszkańca powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu, którego wniosek dotyczy,
 • sposób kontaktu,
 • formę przekazania niedostępnej treści
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 1. Żądanie można złożyć wypełniając Formularz żądania o udostępnienie informacji niedostępnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych Procedur oraz:
 • dostarczając go osobiście do PI Ośrodka,
 • wysyłając na adres korespondencyjny Ośrodka,
 • przesyłając na adres poczty elektronicznej Ośrodka.
 1. Pracownik PI niezwłocznie przekazuje żądanie do właściwego wydziału merytorycznego zgodnie z dekretacją. Wydział merytoryczny zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. W przypadku, gdy dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Ośrodek niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę o możliwym terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
 2. Wydziały Ośrodka są zobowiązane  do:
 • każdorazowego pisemnym informowaniu  Koordynatora ds. Dostępności o wpłynięciu pisemnego żądania;
 • pisemnego informowania Koordynatora ds. Dostępności o sposobie jego rozpatrzenia.

ZAŁĄCZNIKI: