Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Zasady przyznawania

§ 1. Osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Gołańcz przyznaje się zapomogę w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się ich dziecka, zwaną dalej „Gołanieckim becikowym” lub świadczeniem.

§ 2. Świadczenie przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka stale zamieszkuje na obszarze Miasta i Gminy Gołańcz bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku o świadczenie.

§ 3. Świadczenie przysługuje na każde urodzone żywe dziecko.

§ 4. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

  1. rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawanego na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  2. dziecko zostało porzucone, oddane do adopcji lub zostało umieszczone w pieczy zastępczej, albo z jakichkolwiek innych przyczyn w dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą opieką żadnego z rodziców.

§ 5. 1. Świadczenia udziela Burmistrz na wniosek rodziców lub tego z rodziców, pod którego pieczą pozostaje dziecko w dniu złożenia wniosku.

2. Wniosek o świadczenie składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wniosek o świadczenie należy składać nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka.

4. Wniosek o świadczenie należy składać nie później niż przed upływem 6 miesięcy od urodzenia się dziecka.

5. Wniosek złożony przed terminem określonym w ust. 3. pozostawia się bez rozpoznania do upływu tego terminu.

6. W przypadku, gdy wniosek został złożony po upływie terminu określonego w ust. 4., świadczenie nie przysługuje, a wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. W przypadku spełnienia warunków określonych uchwałą rodzic, który złożył wniosek otrzyma pismo informujące o udzieleniu świadczenia.

8. W przypadku niespełnienia warunków określonych uchwałą rodzic, który złożył wniosek otrzyma pismo informujące o nieprzysługiwaniu świadczenia.

§ 6. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że żadne z rodziców dziecka nie uzyskało ani nie ubiega się o świadczenie w innej gminie (§ 4 pkt 1).

§ 7. Świadczenie przysługuje również rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie uchwały w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku, którzy w terminie określonym w § 5 ust. 4 złożą wniosek oraz spełnią warunki określone uchwałą.