Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Nabór wniosków na program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Utworzono dnia 13.10.2021

Miasto i Gmina Gołańcz wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołańczy rozważają możliwość realizacji programu przeznaczonego dla opiekunów osób niepełnosprawnych pn. „Opieka wytchnieniowa” w 2022 roku.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Podczas kwalifikacji do udziału w programie w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

- ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

- wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. środowiskowego domu samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej,  ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W związku z krótkim terminem naboru wniosków ogłoszonym przez Ministerstwo, prośby i wnioski o objęcie tą formą pomocy w 2022 roku, prosimy składać w terminie do 19 października 2021 roku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Libelta 4.

Informacji na temat uczestnictwa w Programie udziela kierownik MGOPS w Gołańczy a szczegóły dostępne są na http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022