Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Zapytanie cenowe dotyczące usługi schroniska dla osób bezdomnych

Utworzono dnia 04.06.2024

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług schronienia  dla 2 osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

1) schroniska dla bezdomnych

2) ogrzewalni

a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto i gmina Gołańcz (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);

b) potrzebującym pomocy –w formie schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest miasto i gmina Gołańcz.

Każdorazowe umieszczenie osoby odbywać się będzie na podstawie skierowania oraz indywidualnej decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania świadczenia w postaci schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu
o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa:

  • w pkt.2, ppkt. 1 następującego zakresu usług :

a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

b) jednego gorącego posiłku dziennie,

c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,

d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

e) pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja
w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,

f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,

g) prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny - opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

  • pkt.2 ppkt 2:

tymczasowego schronienia  umożliwiającego interwencyjny,  bezpieczny pobyt w ogrzewanym  pomieszczeniu wyposażonym  co najmniej w miejsca siedzące.

Liczba osób wymagających schronienia: ze względu na  specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) osobiście w Punkcie informacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Libelta 4, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do ośrodka) w terminie do 19 czerwca 2024 roku do godziny 15:00.

2)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kierownik@mgopsgolancz.pl w terminie do 19 czerwca 2024 roku.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Termin otwarcia ofert: 20 czerwiec 2024 roku o godz. 9:00.

6. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000,00 złotych netto postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

7. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji:

1) cena za osobodzień – 90%

Liczba punktów uzyskanych w ramach tego kryterium obliczona zostanie wg. wzoru:

C=Cn/Cof.b x 100 x 90%

Gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę w kryterium cena

Cn – cena najniższa ze złożonych ofert, spełniających wszystkie wymogi

Cof.b – cena oferty badanej

2) dogodne umiejscowienie schroniska – 10%

Liczba punktów uzyskanych w ramach tego kryterium obliczona zostanie wg wzoru:

Ośrodki wsparcia znajdujące się poza terenem województwa wielkopolskiego – 1 pkt

Ośrodki wsparcia znajdujące się na terenie województwa wielkopolskiego – 1 pkt

Ośrodki wsparcia znajdujące się na terenie województwa wielkopolskiego, w gminach sąsiadujących z miastem i gminą Gołańcz – 10 pkt

Ostateczną liczbę punktów stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

8. Rozliczenie usług przez Wykonawcę będzie następować na podstawie faktur częściowych, wystawionych w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury zawierającej imienny wykaz osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilość dni udzielonego schronienia.

9. Sposób przygotowania oferty:

1) w formie pisemnej, w języku polskim na druku „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci:

1) schroniska dla bezdomnych

2) ogrzewalni

2) w formie elektronicznej oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy

10. Inne istotne warunki zamówienia:

1) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających schronienia prowadzonego przez Wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.

2) wymagane dokumenty:

   - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument  stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r.

  - w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego,

  - dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu  o mianowaniu księdza na proboszcza parafii,  pełnomocnictwo lub   upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów  terenowych   nie posiadających osobowości prawnej ,

    f) odpis statutu.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Gorlaszka, tel. 512 212 742

ZAŁĄCZNIKI: