Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Pomoc gminy w zakresie dożywiania

I Podstawa prawna programu

Program "pomoc Miasta i Gminy Gołańcz w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w rat. 17 ust.1 pkt 3 oraz pkt 14 wyżej cytowanej ustawy. Program ten przyjęty jest przez Radę Miasta i Gminy na podstawie ustanowionego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

Realizację założeń programu przewiduje się na lata 2019-2023 obejmującego swym zasięgiem teren Miasta i Gminy Gołańcz.

II Cel główny programu

Głównym celem programu jest wsparcie dzieci i młodzieży, które wychowują sie w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz podejmowanie działań interwencyjnych i zapobiegawczych.

Program ten wpisuje się w realizację celów strategicznych w obszarach zdefiniowanych w "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2020 w zakresie :

- zapewnienie odpowiedniego systemu wsparcia dla rodzin z dysfunkcjami,

- zapewnienie dzieciom i młodzieży prawidłowych warunków do życia i rozwoju,

- prowadzenie kompleksowych działań w ramach procedury "Niebieskiej Karty".

W latach 2016-2018 wsparciem w formie dożywiania objętych było 449 osób, w tym w trybie udzielenia pomocy w posiłku bez wydawania decyzji administracyjnych i ustalania sytuacji rodzinnej w drodze  rodzinnego wywiadu środowiskowego obejmowanych wsparciem było 37 osób.

Pomoc finansowa państwa jaką jest świadczenie wychowawcze 500+ przyczyniło się znacznie do poprawy sytuacji finansowej polskich rodzin. Nie oznacza to automatycznie zniwelowanie problemów, z którymi boryka się polska rodzina. Zjawisko trudności w opiece i wychowaniu dzieci oraz przemoc domowa to dysfunkcje, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, a przede wszystkim prawidłowemu wychowaniu dzieci.

Przyjęcie programu osłonowego przez Miasto i Gminę Gołańcz będzie jednym z działań prewencyjnych i zaradczych w niwelowaniu lub ograniczaniu zjawiska przemocy w rodzinie czy trudnościach opiekuńczo-wychowawczych.

III Realizator programu                                                      

Realizatorem programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły) jak i przedszkolami i szkołami prowadzonymi przez inne samorządy gminne, do których uczęszczają dzieci i młodzież mieszkający na terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

IV Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu        

W ramach programu osłonowego udziela się wsparcia w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- młodzieży do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej  o potrzebie uruchomienia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.  Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w ten sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

V Źródła finansowania programu

Program osłonowy finansowany jest ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

VI Monitoring programu

Z postępu i realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, którą burmistrz przekazuje do wojewody w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

AKTUALNOŚCI:

Plakat informacyjny

Utworzono dnia 11.01.2023