Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Informacje ogólne o Programie

Program ogłoszony przez Ministerstwo pn. "Wspieraj Seniora” na rok 2020 i dalej, ma na celu organizacyjne i finansowe wsparcie samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 r. życia, w zakresie ochrony ich zdrowia i życia.

Celem strategicznym Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii  zdecydują się pozostać w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zaopatrzyć się w artykuły podstawowej potrzeby.

Niniejsze procedury określają sposób organizowania i realizacji usług wsparcia Seniorów z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa.

Usługa wsparcia w ramach Programu będzie koordynowana przez Ośrodek w okresie od 1 stycznia 2021 roku do odwołania.

Ośrodek realizuje usługę wsparcia poprzez swoich pracowników/koordynatorów przy wsparciu wolontariuszy, oraz w przypadku wystąpienia takiej potrzeby przy pomocy harcerzy, członków ochotniczych straży pożarnych oraz żołnierzy WOT.

Seniorzy poniżej 70 roku życia w szczególnych przypadkach mogą zostać zakwalifikowani do udzielenia wsparcia. Za szczególne sytuacje uważa się brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Oceny zasadności udzielenia wsparcia dokonuje koordynator realizatora lub pracownik socjalny podczas pierwszego kontaktu.

Senior może zgłosić potrzebę wsparcia bezpośrednio do Ośrodka (tel. 67 34 85 913, 67 34 85 914, tel. kom. 571 233 997 lub 571 234 426) lub poprzez ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia nr  22 505 11 11:

a)  zgłoszenie poprzez infolinię zostaje zarejestrowane w systemie CAS, następnie:

- koordynator  odczytuje zgłoszenie z CAS, kontaktuje się telefonicznie (w przypadku braku numeru telefonu – osobiście, z zachowaniem środków bezpieczeństwa) z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie poprzez podanie daty i godziny zgłoszenia przez Seniora, ustala jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, sposoby kontaktowania, ustala, czy osoba/członek rodziny przebywa w kwarantannie/ izolacji,  czy jest w szczególnej sytuacji jeśli ma mniej niż 70 lat. Ustaleniu podlega również kwestia możliwości wsparcia w pierwszej kolejności przez członków rodziny, znajomych, sąsiadów. 

b) w przypadku ustalenia, że zgłoszona przez Seniora potrzeba jest zgodna z zakresem usługi wsparcia, podaje dane osoby realizującej usługę wsparcia oraz ustala datę jej wykonania, ustala też formę odbioru zakupów tj. poprzez:

  • osobisty  z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny i pełnego reżimu sanitarnego
    ( maseczki, rękawiczki, dystans),
  • pozostawienie zakupów pod drzwiami mieszkania lub wskazanym przez Zgłaszającego miejscu.

c) Pracownik/wolontariusz/osoba realizująca usługę odbiera od Seniora środki finansowe na jej realizację, przy wykorzystaniu załącznika Nr 1 do niniejszej Procedury i na tej podstawie (wraz z paragonem) rozlicza  się z Seniorem,

d) pracownik/wolontariusz/osoba realizująca usługę dokonuje niezbędnych zakupów w sklepie najbliżej usytuowanym od miejsca zamieszkania Seniora znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Gołańcz;

e) po zrealizowaniu usługi wsparcia pracownik/koordynator realizatora dokonuje zakończenia  zgłoszenia w systemie CAS.

4. W przypadku wystąpienia konieczności pracownik Ośrodka/koordynator kontaktuje się z: Ochotniczą Strażą Pożarną, Wojskami Obrony Terytorialnej lub harcerzami w celu dostarczenia zakupów pod wskazany adres. Zgłaszający zostaje powtórnie poinformowany o udostępnieniu niezbędnych danych osobowych w celu dostarczenia zakupów przez ww. służby.  Wyrażenie zgody na taką formę dostarczenia zakupów zostaje przyjęte przez pracownika Ośrodka pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. W Ośrodku  prowadzony jest rejestr zgłoszeń Seniorów chcących skorzystać z usługi wsparcia wraz z podaniem danych pracownika obsługującego. Zaleca się, aby jeden pracownik realizatora obsługiwał zgłoszenie od momentu jego odczytania w CAS lub zgłoszenia telefonicznego do momentu zakończenia zgłoszenia.

Pracownicy/wolontariusze/osoby wykonujące usługę przestrzegają zasad bezpieczeństwa, udając się w środowisko w maseczce zakrywającej usta i nos lub w przyłbicy, w rękawiczkach jednorazowych oraz zachowując dystans ze Zgłaszającym. Jednocześnie pracownicy dbają o dezynfekcję rąk w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa realizacji usług wsparcia umieszczono na stronie www.mgopsgolancz.pl w zakładce "Wspieraj Seniora"