Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Rok 2019

Pomoc finansową w ramach programu „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2019 rok” przyznaje się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 Zarządzenia może być przeznaczona wyłącznie na zabiegi rehabilitacji ruchowej wykonywane przez wyspecjalizowane placówki rehabilitacyjne, zatrudniające wykwalifikowaną kadrę. Użyty termin „ zabiegi rehabilitacji ruchowej” oznacza jeden lub więcej rodzajów z następujących zabiegów: rehabilitacja aktywna, integracja sensoryczna, wczesna interwencja, ćwiczenia NDT Bobath, Voyta- UGUL, podwieszki, kinezyterapia, fizykoterapia, fizjoterapia, ćwiczenia usprawniające na basenie w obecności uprawnionego instruktora bądź rehabilitanta.

Prawo do pomocy przysługuje wnioskodawcy:

1) którego miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) zamieszkującego na terenie miasta i gminy Gołańcz,

3) będącego rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego lub długotrwale lub ciężko chorego w wieku 0 – 16 lat,

4) którego dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia.

5) posiadającego aktualne skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty.

4. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym osobom, które nie otrzymały na cele wskazane we wniosku pomocy z innych źródeł.  

Wnioski na 2019 rok składa się w terminie od 22 października do 16 listopada 2018 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4.

Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty na zabiegi rehabilitacji ruchowej, oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów netto przypadających na jednego członka rodziny.

Organ w terminie 30 dni od dnia następującego po upływie terminu do składania wniosków, określonym w ust. 5, powinien rozpatrzyć wniosek. Przyznanie pomocy następuje na podstawie umowy o dofinansowanie po zaakceptowaniu przez Organ wniosku, nie później niż w terminie 21 dni od akceptacji wniosku, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku.

W 2019 roku przewiduje się dodatkowy nabór wniosków w ramach programu w szczególności dla osób, które nie były uprawnione do skorzystania z programu w trakcie trwania pierwszego naboru. Dodatkowy nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 3 do 14 czerwca 2019 roku. Skorzystanie z programu będzie możliwe po podpisaniu umowy – termin do końca czerwca 2019 roku, która będzie obowiązywać do końca trwania programu w 2019 roku.  

Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie umowy o dofinansowanie na okres jednego roku (w przypadku wnioskodawców z drugiego naboru na okres pół roku), zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Miastem i Gminą Gołańcz.

Podstawą do wypłaty środków określonych w umowie są dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Wypłata środków odbędzie się jednorazowo lub w kilku częściach.

Na realizację programu  planuje się przeznaczyć w 2019 roku  kwotę 99.900,00 zł.

Na pomoc dla jednej rodziny w okresie jednego roku planuje się przeznaczyć kwotę średnio 3.700,00 zł, tj. 308,00 zł miesięcznie. 

Wielkość środków finansowych przeznaczona na jednego Wnioskodawcę może ulec zmniejszeniu w przypadku większej niż planowana (27 wniosków) liczby złożonych wniosków a także zwiększeniu, w przypadku złożenia mniejszej, niż planowana liczba złożonych wniosków, jednakże nie może przekroczyć kwoty wnioskowanej.

Pula środków przeznaczona dla Wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym naborze (na cały 2019 rok) wynosi 95% kwoty przeznaczonej na realizację programu w 2019 roku. Pozostałe 5% środków (4.995,00 zł) przeznacza się na realizację ewentualnych dodatkowych wniosków złożonych podczas drugiego naboru przeprowadzonego w czerwcu 2019 roku.

W przypadku stwierdzenia niewykorzystania lub niezgodnego z umową wykorzystania przyznanej pomocy, Gmina zastrzega sobie prawo do zwrotu środków finansowych do wysokości niewykorzystanej lub niezgodnie z umową wykorzystanej pomocy, powiększonych o odsetki ustawowe.

 

Wniosek o dofinansowanie rehabilitacji (DOC) - pobierz