Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Rok 2021

Program osłonowy

„Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym - mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz - w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2021 rok”

I. Diagnoza problemu i uzasadnienie potrzeby kontynuacji programu.

Do końca 2020 roku z rehabilitacji skorzysta 25 dzieci z rodzin zamieszkujących na terenie miasta i gminy Gołańcz, w wymiarze 1200 godzin (średnio 4 godzin miesięcznie na dziecko). Sytuacja wystąpienia pandemii COVID-19 od połowy marca 2020 roku i zamknięcie w związku z tym większości placówek rehabilitacyjnych znacznie zmniejszyło ilość godzin rehabilitacji. Jednakże już od sierpnia 2020 roku sytuacja powoli wraca do normy i placówki rehabilitacyjne znów realizują proces rehabilitacji. Świadczenia rehabilitacji leczniczej finansowane ze środków publicznych nie zaspokajają w pełni potrzeb dzieci uczęszczających na rehabilitację. Także czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne finansowane przez NFZ jest długi. Poprawa efektywności pomocy kierowanej do osób niepełnosprawnych wymaga zwiększenia odpowiedzialności samorządu za stwarzanie dogodnych warunków rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Działania zmierzające do integracji społecznej osób niepełnosprawnych zwiększają potencjał rozwoju, sprzyjają zwiększaniu aktywności społecznej we wszystkich obszarach, a co za tym idzie, samorząd gminny powinien dążyć do kompleksowych działań, których podstawowym celem będzie pokonywanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności i przygotowanie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem do aktywnego życia w społeczeństwie. Poniższy program osłonowy będzie świadczył o tym, że samorząd gminny ma świadomość problemów dotyczących niepełnosprawności dzieci i uznaje konieczność i celowość szerokiego spektrum rehabilitacji od najmłodszego wieku.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest kontynuowanie programu osłonowego w 2021 roku.

II. Adresaci programu, kryteria i sposób kwalifikacji uczestników.

Szacuje się, że z programu skorzysta od 25 dzieci w wieku 0-16 lat.

Do programu zakwalifikowane zostaną osoby, które spełniają łącznie warunki:

- zamieszkują na terenie miasta i gminy Gołańcz,

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia,

- posiadają aktualne skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty,

- miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Adresaci programu będą informowani o naborze wniosków i zapraszani do uczestnictwa poprzez:

- ogłoszenia w biuletynie samorządowym ECHO,

- informacje od pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy (MGOPS),

- ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz (UMiG), MGOPS, w innych instytucjach użyteczności publicznej, szkołach, przedszkolu;

- ogłoszenia w placówkach leczniczych,

- na stronach internetowych UMiG i MGOPS.

III. Cel programu

Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnością wymagającym rehabilitacji większej dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie. Celem szczegółowym jest poszerzenie zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych wynikających z potrzeb dzieci oraz uzyskanie dodatkowej wiedzy MGOPS na temat sytuacji niepełnosprawnych dzieci wymagających rehabilitacji ruchowej oraz liczby i położenia podmiotów statutowo realizujących takową rehabilitację.

IV. Sposób realizacji programu

Pomoc przyznaje się na wniosek skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 2 do 16 listopada 2020 roku.

Pomoc przyznawana jest w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania wniosku. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa o dofinansowanie podpisywana pomiędzy wnioskodawcą a Miastem i Gminą Gołańcz. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wielkość środków finansowych przyznawana na jedną osobę określa zarządzenie burmistrza.

Wprowadza się dodatkowy nabór wniosków, w szczególności dla osób, które nie były uprawnione do skorzystania z programu w trakcie trwania pierwszego naboru.

Dodatkowy nabór wniosków będzie przeprowadzony w terminie od 31 maja do 11 czerwca 2021 roku. Skorzystanie z programu będzie możliwe po podpisaniu umowy – termin do końca czerwca 2021 roku – która będzie obowiązywać do końca trwania programu w 2021 roku. 

V. Okres realizacji programu i nabór wniosków  

Program będzie realizowany przez 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2021 roku.

VI. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu

Na realizację programu przeznacza się w 2020 roku kwotę 90.000,00 zł.

Na pomoc dla jednego wnioskodawcy przeznacza się kwotę średnio 3.600 zł na okres od stycznia do grudnia 2021 roku (25 wnioskodawców x 3.600 zł = 90.000 zł). Wielkość środków finansowych przeznaczona na jednego wnioskodawcę może ulec zmniejszeniu w przypadku większej niż planowana (25 wniosków) liczby złożonych wniosków, a także zwiększeniu, w przypadku złożenia mniejszej, niż planowana liczba złożonych wniosków, jednakże nie może przekroczyć kwoty wnioskowanej.

WAŻNE:

Pula środków przeznaczona dla wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym naborze (na cały 2021 rok) wynosi 95% kwoty przeznaczonej na realizację programu w 2021 roku. Pozostałe 5% środków (4.500,00 zł) przeznacza się na realizację ewentualnych dodatkowych wniosków złożonych podczas drugiego naboru przeprowadzonego w czerwcu 2021 roku.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą w całości z budżetu MiG Gołańcz.

VII. Realizatorzy programu:

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, MGOPS.

VIII. Miejsce realizacji programu:

Miasto i Gmina Gołańcz oraz siedziby podmiotów realizujących program (dopuszcza się możliwość realizacji zadań przez podmioty znajdujące się poza granicami Miasta i Gminy Gołańcz).

IX. Partnerzy:

Podmioty statutowo zajmujące się rehabilitacją na rzecz niepełnosprawnych (dopuszcza się możliwość realizacji zadań przez podmioty znajdujące się poza granicami Miasta i Gminy Gołańcz).

ZAŁĄCZNIKI: