Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

I. Podstawa prawna:

Podstawę realizacji programu osłonowego stanowi art. 7 pkt 5 i 6, art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych oraz Uchwała nr XXXVII/344/14 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  w zakresie wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny mieszkańców miasta i gminy Gołańcz „Pomoc gminy Gołańcz osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny”

II. Cel programu.

Celem programu jest ułatwienie funkcjonowania w codziennym życiu osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym ze stwierdzoną dysfunkcją narządu ruchu (w szczególności osobom samotnym i w podeszłym wieku, o niskich dochodach) z terenu miasta i gminy Gołańcz, wymagających wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny.

III. Analiza potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy Gołańcz w zakresie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego.

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy (MGOPS) obejmuje wsparciem różne grupy osób niepełnosprawnych. Pakiet świadczeń pieniężnych jest dość szeroki i składa się z zasiłków stałych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).

Przyznane świadczenia pieniężne nie pozwalają jednak ich beneficjentom na zaspokojenie tej ważnej potrzeby, jaką jest posiadanie, bądź możliwość użytkowania, średniej klasy sprzętu rehabilitacyjnego, zwłaszcza łóżek rehabilitacyjnych. 

Od kilku lat dzięki kontaktom z pełnomocnikiem osób niepełnosprawnych gminy Adendorf w Niemczech, Panią Marianne Krause, MGOPS w Gołańczy pozyskuje używany sprzęt rehabilitacyjny z Niemiec (w ograniczonym zakresie, tj. wózki, kule, chodziki). Jest on wypożyczany bez opłat w formie umowy użyczenia. Sprzęt ten zaspokaja jedynie część potrzeb, jakie mają mieszkańcy gminy w tym zakresie. W roku 2013 zawarto 25 umów użyczeń na wypożyczenie wózków inwalidzkich i chodzików.

IV. Podmioty realizujące program.

Program realizuje Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, jako samorządowa jednostka pomocy społecznej, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu oraz placówkami służby zdrowia w Gołańczy.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

1. W ramach programu udziela się wsparcia w formie nieodpłatnego użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym, spełniającym łącznie następujące warunki:

a) mieszkającym na stałe na terenie miasta lub gminy Gołańcz,

b) przewlekle i ciężko chorym lub niepełnosprawnym wymagającym pomocy w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny.

2. Wymagane są następujące dokumenty:

a) poświadczenie o zameldowaniu na terenie miasta i gminy Gołańcz osoby wnioskującej o wypożyczenie sprzętu,

b) wypełniony wniosek do MGOPS Gołańcz o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność używania określonego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego z powodu stanu zdrowia,

- oświadczenie wnioskodawcy o niemożności zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego z innych źródeł z powodu niewystarczających własnych zasobów i możliwości,

- oświadczenie o wysokości dochodów netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej przy MGOPS Gołańcz,

- zgoda na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu, gdzie sprzęt będzie użytkowany, w celu weryfikacji danych złożonych we wniosku i kontroli jego użytkowania przez wnioskodawcę.

c) w sytuacji, gdy wniosek składa osoba niebędąca użytkownikiem sprzętu, do wniosku należy dołączyć upoważnienie użytkownika sprzętu do złożenia wniosku i zawarcia umowy użyczenia.

3. Zasady wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego:

a) sprzęt wypożycza się bez względu na dochód osoby, wnioskującej za pośrednictwem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, działającej przy MGOPS Gołańcz, zwanej dalej wypożyczalnią,

b) regulamin wypożyczalni określa kierownik MGOPS Gołańcz w drodze zarządzenia,

c) w sytuacji niewystarczającej ilości sprzętu będącego na stanie wypożyczalni MGOPS, o pierwszeństwie w jego wypożyczeniu decyduje kierownik MGOPS w porozumieniu z lekarzem rodzinnym wnioskodawcy, mając na względzie dochody i stan zdrowia osób wnioskujących,

d) sprzęt jest użyczany na czas niezbędny do okresu rehabilitacji, po podpisaniu umowy nieodpłatnego użyczenia sprzętu z MGOPS Gołańcz przez wnioskodawcę lub pełnomocnika wnioskodawcy.

VI. Finansowanie programu.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy w latach 2014–2020 do wysokości planu finansowego na dany rok budżetowy.

DRUKI DO POBRANIA PONIŻEJ

 

ZAŁĄCZNIKI: