Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Karta Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W projekcie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln złotych – to ponad 12 mln złotych więcej niż w roku 2018.

Karta tradycyjna oraz mobilna Karta Dużej Rodziny.

Dzisiaj z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 2 mln osób – to o ponad 140 proc. więcej niż przed trzema laty. Kartę tradycyjną posiada 2,1 mln osób, z czego 1,23 mln dzieci i 0,87 mln rodziców.
Z początkiem 2018 roku wprowadzono również mobilną wersję Karty Dużej Rodziny. To nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia korzystanie z karty, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z mKDR korzysta 137,1 tys. dzieci oraz 89,2 tys. Rodziców. 

Niemal 5 tys. partnerów Karty Dużej Rodziny, a ze zniżek można korzystać w 22 tys. lokalizacji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Punkcie Informacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Szeroka oferta dla rodzin wielodzietnych

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Do programu Karty Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Karta Dużej Rodziny to ulga dla domowego budżetu rodzin wielodzietnych.

Do tej pory wydano ponad 1,8 mln Kart dla 391,7 tys. rodzin wielodzietnych. Zniżki oferuje ponad 2,5 tys. firm i instytucji.

Do programu dołączyć może każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Zapraszamy każdego, kto chce wspierać duże rodziny. 

Jakie są korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu? To przede wszystkim współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin, zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy oraz realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dla dużych rodzin każda dodatkowa zniżka to ulga i większa radość. Wspierajmy rodziny wielodzietne – to się opłaca! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 22 grudnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Od tego dnia program wspierania rodzin wielodzietnych nie jest już realizowany na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, ale jest uregulowany ustawowo. To zapewnia większą stabilność przyznanych ulg, a co dużo ważniejsze – ustawa daje nowe, dodatkowe zniżki dla osób wychowujących minimum troje dzieci, jak chociażby obniżenie opłat za wydanie paszportu, czy zniżki dla rodziców na przejazdy pociągami (do tej pory z tego przywileju mogły korzystać jedynie dzieci z rodziny wielodzietnej).

Wprowadzenie zmian w programie pomocy rodzinom wielodzietnym nie oznacza konieczności wymiany dotychczas wydanych Kart – wszystkie Karty wydane przed 1 stycznia 2015 r. zachowują swoją ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile członkowie rodziny wielodzietnej w dalszym ciągu spełniać będą warunki uprawniające do jej posiadania. Nie ulegnie także zmianie lista ulg , które przysługują obecnie posiadaczom Karty Dużej Rodziny – umowy zawarte z podmiotami prywatnymi obowiązywać będą do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania. Nie zmieniły się również zasady uzyskiwania i korzystania z Karty Dużej Rodziny – prawo do niej mają osoby, które odpowiadają definicji rodziny wielodzietnej. Zalicza się do niej rodziców oraz ich małżonków, wychowujących minimum trójkę dzieci, które nie mają ukończonych 18 lat lub starszych, do momentu osiągnięcia 25. roku życia, ale pod warunkiem, że będą się uczyć. Te ograniczenia wiekowe nie dotyczącą dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Istotną dla procedury uzyskania Karty Dużej Rodziny zmianą jest natomiast modyfikacja wzoru wniosku o wydanie KDR, co jednak nie zmieniło zakresu informacji, które należy w nim podać. Pamiętać również trzeba o załączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów, aby mógł on zostać przekazany do realizacji, a Karty mogły zostać wydane.

Zachęcamy zatem wszystkie rodziny wielodzietne do skorzystania z przygotowanego specjalnie dla nich programu wsparcia, uzyskania Karty Dużej Rodziny oraz aktywnego z niej korzystania.

Dokumenty niezbędne do załączenia przy składaniu wniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

- dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (rodzica) – wykonać kserokopię;

- dokument potwierdzający tożsamość małżonka wnioskodawcy (rodzica) – wykonać kserokopię;

- akt małżeństwa – wykonać kserokopię;

- dzieci do 18. roku życia – akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość – wykonać kserokopię;

- dzieci po ukończeniu 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość (wykonać kserokopię) oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (oryginał);

- dzieci po ukończeniu 18. roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – wykonać kserokopię obu dokumentów;

- dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – wykonać kserokopię;

- osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (oryginał).

Bez powyższych dokumentów wniosek uznawany jest za niekompletny.

Kto może uczestniczyć w programie.

Program skierowany jest do rodzin, w których rodzice, bądź też rodzic lub opiekun prawny mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18. roku życia,

- w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znanym stopniu niepełnosprawności do dnia ustania tejże niepełnosprawności.

Rodzice/opiekunowie prawni zachowują przyznane im uprawnienia bezterminowo, zaś dzieci w rodzinie nie tracą uprawnień nawet jeśli pozostałe rodzeństwo przekroczy wiek upoważniający do korzystania z Karty. Ważne jest również, że przyznanie Karty nie jest zależne od kryterium dochodowego – może ją otrzymać każda rodzina wychowująca przynajmniej troje dzieci.

Do czego uprawnia Karta.

Posiadacze Karty mogą korzystać z ulg i zniżek na terenie całej Polski, oferowanych przez firmy i instytucje opatrzone znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aktualny katalog oferowanych zniżek znajdziecie Państwo na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina.

Jak uzyskać Kartę?

Otrzymanie Karty jest niezwykle proste – wystarczy wypełnić wniosek zamieszczony m.in. na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina i złożyć go w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

Należy pamiętać o przygotowaniu dokumentów, które należy dołączyć do składanych wniosków:

- dokument potwierdzający tożsamość rodzica (wnioskodawcy);

- dokument potwierdzający tożsamość małżonka rodzica wraz z aktem małżeństwa;

- w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci, które ukończyły 18. rok życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletność przebywając  w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i przebywają w niej nadal (do 25. roku życia) – zaświadczenie o pozostawaniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża rodzina”.

Zachęcamy do składania wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – naprawdę warto!