Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Pomoc gminy w zakresie dożywiania

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY GOŁAŃCZ W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014-2020"

I. Podstawa prawna:

Podstawę realizacji programu osłonowego stanowi art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(tj.: DzU z 2013 roku poz. 182, z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, ponadto uchwała nr XXXII/309/14 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z 23.01.2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Gołańcz w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020".  

II. Cel programu:

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. Analiza potrzeb gminy Gołańcz w zakresie dożywiania:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy w 2013 roku wsparciem w różnych formach pomocy społecznej objął 1144 osób z 302 rodzin, z tego 321 osób (ze 197 rodzin) było objętych wsparciem w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2006–2013. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku zapewnił posiłek 305 osobom. Z posiłków korzystały następujące osoby:

- dzieci w wieku do 7. roku życia – 39 osób,

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazja;nych i ponadgimnazjalnych – 236 uczniów,

- osoby starsze, chore, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej – 30 osób.

W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku, bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 24 uczniów. Posiłki dla uczniów były wydawane w szkołach, do których uczęszczają, natomiast dla osób dorosłych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołańczy i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wapnie.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono również 29 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności. Zasiłki celowe i pomoc rzeczową przyznano decyzjami 188 osobom z 34 rodzin, spełniających kryteria określone w programie rządowym. Z powodu utrzymującego się wysokiego poziomu liczby osób długotrwale bezrobotnych, zauważalna jest tendencja do ubożenia mieszkańców miasta i gminy Gołańcz. Wydatki na zakup żywności stanowią znaczną część wydatków osób i rodzin, przy i tak niewielkich dochodach. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia głodu czy niedożywienia wśród mieszkańców gminy Gołańcz, zasadnym jest zapewnienie im możliwości korzystania ze wsparcia w formie dożywiania.

IV. Podmioty realizujące program:

Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy ze szkołami lub przedszkolami, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Gołańcz oraz z organizacjami pozarządowymi w tym z Kościołem.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:

W ramach programu udziela się wsparcia w formie:

- posiłku,

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Ww. wsparcie udzielane jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest w postaci zakupu posiłków w szkole, do której uczęszcza dziecko, na wniosek rodziców, opiekuna prawnego, rodziców zastępczych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej, przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy bez wydania decyzji administracyjnej, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Dopuszcza się możliwość wsparcia mieszkańców w zakresie dożywiania w ramach innych programów, w tym w formie artykułów żywnościowych w ramach programu „Dostarczanie żywności najuboższej ludności” (PEAD).

VI. Finansowanie programu:

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa, otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

VII. Monitoring programu:

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna, półroczna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (MP z 2013 r., poz. 1024).