Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności i deklaracja dostępności cyfrowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej www.mgopsgolancz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848).

W stosunku do prowadzonej strony internetowej stwierdzono zgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostepne:

 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF (serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów),
 • zamieszczone zdjęcia nie maja opisu alternatywnego,​
 • strona startowa zawiera jeden zbędny link,
 • strona startowa zawiera 1 uszkodzony link do tej samej strony
 • strona startowa zawiera obraz ze zbyt długim tekstem alternatywnym.

Informacje dodatkowe.

 • strona www.mgopsgolancz.pl aktualizowana jest na bieżąco,
 • kontakt w sprawie dostępności cyfrowej i adres instytucji: MGOPS w Gołańczy, ul. Libelta 4, 62-130 Gołańcz; tel.: 512 212 742, e-mail: kierownik@mgopsgolancz.pl
 • Ośrodek dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność istotnych elementów stron internetowych była na poziomie WCAG 2.1.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy przy ul. Libelta 4, 62-130 Gołańcz jest częsciowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową w zakresie:

 • wejście do budynku znajduje się ze szczytu budynku i jest do niego mozliwośc dojazdu po kostce brukowej bez progów prosto z parkingu,
 • przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek (system przyzywowy), przy pomocy którego można przywołać osobę, która pomoże wejść do budynku lub załatwic sprawę,
 • drugie wejście do budynku znajduje się od przodu budynku z 8 stopniowymi schodami,
 • korytarze w budynku nie są dostosowane do osób poruszających się na wózkach,
 • w budynku nie ma windy, ani platformy
 • brak dostępności informacji głosowych,
 • brak dostępności pętli indukcyjnych,
 • do budynku i pomieszczeń  zajmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • osoby deklaujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby za pomocą wiadomości e-mail: punkt@mgopsgolancz.pl lub kierownik@mgopsgolancz.pl, w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • przed budynkiem znajduje się parking z 2 wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osoby niepełnosprawnej.

​​Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Ośrodek nie posiada tłumacza języka migowego.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich | (rpo.gov.pl)


Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy.

Termin utworzenia deklaracji: 15.10.2020r.

Termin aktualizacji deklaracji: 28.03.2023r.