Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Klauzula informacyjna - refundacja podatku VAT paliw gazowych

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy  ul. K. Libelta 4, 62-130 Gołańcz ; adres e-mail swidczeniaops@mgopsgolancz.pl; nr tel.: 516 144 795.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z art. 19 ust. 1 i przepisami następnymi, w tym art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliwa gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r., poz. 2687), art. 411 ust. 10n pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r.,.poz. 2556) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615) w celu obsługi wniosku o refundację podatku VAT.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 10 lat.  

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa