Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Rok 2024

Adresaci programu, kryteria i sposób kwalifikacji uczestników.

Do programu zakwalifikowane zostaną osoby, które spełniają łącznie warunki:

- zamieszkują na terenie miasta i gminy Gołańcz,

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia,

- posiadają aktualne skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty,

- miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Adresaci programu będą informowani o naborze wniosków i zapraszani do uczestnictwa poprzez:

- ogłoszenia w biuletynie samorządowym ECHO,

- informacje od pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy (MGOPS),

- ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz (UMiG), MGOPS, w innych instytucjach użyteczności publicznej, szkołach, przedszkolu;

- ogłoszenia w placówkach leczniczych,

- na stronach internetowych UMiG i MGOPS.

Cel programu

Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnością wymagającym rehabilitacji większej dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie. Celem szczegółowym jest poszerzenie zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych wynikających z potrzeb dzieci oraz uzyskanie dodatkowej wiedzy MGOPS na temat sytuacji niepełnosprawnych dzieci wymagających rehabilitacji ruchowej oraz liczby i położenia podmiotów statutowo realizujących takową rehabilitację.

Sposób realizacji programu

Pomoc przyznaje się na wniosek skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 6 do 17 listopada 2023 roku.

Pomoc przyznawana jest w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania wniosku. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa o dofinansowanie podpisywana pomiędzy wnioskodawcą a Miastem i Gminą Gołańcz. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wielkość środków finansowych przyznawana na jedną osobę określa zarządzenie burmistrza.

Wprowadza się dodatkowy nabór wniosków, w szczególności dla osób, które nie były uprawnione do skorzystania z programu w trakcie trwania pierwszego naboru.

Dodatkowy nabór wniosków będzie przeprowadzony w terminie od 3 do 14 czerwca 2024 roku. Skorzystanie z programu będzie możliwe po podpisaniu umowy – termin do końca czerwca 2024 roku – która będzie obowiązywać do końca trwania programu w 2024 roku. 

Okres realizacji programu i nabór wniosków  

Program będzie realizowany przez 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2024 roku.

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu

Na realizację programu przeznacza się w 2023 roku kwotę 80.000,00 zł.

Na pomoc dla jednego wnioskodawcy przeznacza się kwotę średnio 4.000,00 zł na okres od stycznia do grudnia 2024 roku (20 wnioskodawców x 4.000,00 zł = 80.000 zł). Wielkość środków finansowych przeznaczona na jednego wnioskodawcę może ulec zmniejszeniu w przypadku większej niż planowana (20 wniosków) liczby złożonych wniosków, a także zwiększeniu, w przypadku złożenia mniejszej, niż planowana liczba złożonych wniosków, jednakże nie może przekroczyć kwoty wnioskowanej.

WAŻNE:

Pula środków przeznaczona dla wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym naborze (na cały 2024 rok) wynosi 95% kwoty przeznaczonej na realizację programu w 2024 roku. Pozostałe 5% środków (4.000,00 zł) przeznacza się na realizację ewentualnych dodatkowych wniosków złożonych podczas drugiego naboru przeprowadzonego w czerwcu 2024 roku.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą w całości z budżetu MiG Gołańcz.

Realizatorzy programu:

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, MGOPS.

Miejsce realizacji programu:

Miasto i Gmina Gołańcz oraz siedziby podmiotów realizujących program (dopuszcza się możliwość realizacji zadań przez podmioty znajdujące się poza granicami Miasta i Gminy Gołańcz).

Partnerzy:

Podmioty statutowo zajmujące się rehabilitacją na rzecz niepełnosprawnych (dopuszcza się możliwość realizacji zadań przez podmioty znajdujące się poza granicami Miasta i Gminy Gołańcz).

 

ZAŁĄCZNIKI: