Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Rok 2018

Pomoc finansową w ramach programu „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2018 rok” przyznaje się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Pomoc finansowa może być przeznaczona wyłącznie na zabiegi rehabilitacji ruchowej wykonywane przez wyspecjalizowane placówki rehabilitacyjne, zatrudniające wykwalifikowaną kadrę. Użyty termin „ zabiegi rehabilitacji ruchowej” oznacza jeden lub więcej rodzajów z następujących zabiegów: rehabilitacja aktywna, integracja sensoryczna, wczesna interwencja, ćwiczenia NDT Bobath, Voyta- UGUL, podwieszki, kinezyterapia, fizykoterapia, fizjoterapia, ćwiczenia usprawniające na basenie w obecności uprawnionego instruktora bądź rehabilitanta.

Prawo do pomocy przysługuje wnioskodawcy:

1) którego miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) zamieszkującego na terenie miasta i gminy Gołańcz,

3) będącego rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego lub długotrwale lub ciężko chorego w wieku 0 – 16 lat,

4) którego dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia.

5) posiadającego aktualne skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym osobom, które nie otrzymały na cele wskazane we wniosku pomocy z innych źródeł.  

Wnioski na 2018 rok składa się w terminie od 16 października do 10 listopada 2017 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4.

Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty na zabiegi rehabilitacji ruchowej, oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów netto przypadających na jednego członka rodziny.

Organ w terminie 30 dni od dnia następującego po upływie terminu do składania wniosków powinien rozpatrzyć wniosek. Przyznanie pomocy następuje na podstawie umowy o dofinansowanie po zaakceptowaniu przez Organ wniosku, nie później niż w terminie 21 dni od akceptacji wniosku, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 roku.

W 2018 roku przewiduje się dodatkowy nabór wniosków w ramach programu w szczególności dla osób, które nie były uprawnione do skorzystania z programu w trakcie trwania pierwszego naboru. Dodatkowy nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 4 do 15 czerwca 2018 roku. Skorzystanie z programu będzie możliwe po podpisaniu umowy – termin do końca czerwca 2018 roku, która będzie obowiązywać do końca trwania programu w 2018 roku. 

Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie umowy o dofinansowanie na okres jednego roku (w przypadku wnioskodawców z drugiego naboru na okres pół roku), zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Miastem i Gminą Gołańcz.

Podstawą do wypłaty środków określonych w umowie są dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Wypłata środków odbędzie się jednorazowo lub w kilku częściach.

Na realizację programu  planuje się przeznaczyć w 2018 roku  kwotę 90.000,00 zł.

Na pomoc dla jednej rodziny w okresie jednego roku planuje się przeznaczyć kwotę średnio 3.600,00 zł, tj. 300,00 zł miesięcznie. 

Wielkość środków finansowych przeznaczona na jednego Wnioskodawcę może ulec zmniejszeniu w przypadku większej niż planowana (25 wniosków) liczby złożonych wniosków a także zwiększeniu, w przypadku złożenia mniejszej, niż planowana liczba złożonych wniosków, jednakże nie może przekroczyć kwoty wnioskowanej.

Pula środków przeznaczona dla Wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym naborze (na cały 2018 rok) wynosi 95% kwoty przeznaczonej na realizację programu w 2018 roku. Pozostałe 5% środków (4.500,00 zł) przeznacza się na realizację ewentualnych dodatkowych wniosków złożonych podczas drugiego naboru przeprowadzonego w czerwcu 2018 roku.

 

Pobierz wniosek znajdujący sie w załączniku do tego artykułu. 

ZAŁĄCZNIKI: