Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Klauzula informacyjna - Świadczenie jednorazowe 300 zł

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА

Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) - далі "RODO" повідомляю, що:

1. Адміністратором ваших даних є Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Libelta 4, tel. 451 168 294, email: punkt@mgopsgolancz.pl.

2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв'язатися з усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної пошти: inspektor@cbi24.pl або письмово за адресою адміністратора.

3.Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих. 4.Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц) RODO. Особливі положення були включені в закон від 12 березня 2022 року (Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни) (Вісник законів від 2022 року, позиція 583).

5. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде мова, зобов'язані надати їх. Не надання даних призведе до неможливості зарахування дитини, що проживає в межами території, яка стосується цієї школи, в клас державної початкової школи.

6. Ваші дані можуть бути передані третім особам на підставі договору про довірення опрацювання персональних даних, а також юридичним особам або органам, уповноваженим на підставі законодавства.

7. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для виконання вищенаведеного з урахуванням періодів зберігання визначених спеціальними положеннями, у цьому архівними положеннями.

8. У зв'язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:

a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;

b) виправлення даних;

c) обмеження опрацювання персональних даних;

d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі ст. 17 абз. 1 RODO.

9. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).

10. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання.

11. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Libelta 4, tel. 451 168 294, email: punkt@mgopsgolancz.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania przy składaniu wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego.
 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 4. prawo do usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.
 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).