Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Rok 2020

1. Pomoc finansową w ramach programu „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2020 rok” przyznaje się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 Zarządzenia może być przeznaczona wyłącznie na zabiegi rehabilitacji ruchowej wykonywane przez wyspecjalizowane placówki rehabilitacyjne, zatrudniające wykwalifikowaną kadrę. Użyty termin „ zabiegi rehabilitacji ruchowej” oznacza jeden lub więcej rodzajów z następujących zabiegów: rehabilitacja aktywna, integracja sensoryczna, wczesna interwencja, ćwiczenia NDT Bobath, Voyta- UGUL, podwieszki, kinezyterapia, fizykoterapia, fizjoterapia, ćwiczenia usprawniające na basenie w obecności uprawnionego instruktora bądź rehabilitanta.

3. Prawo do pomocy przysługuje wnioskodawcy:

1) którego miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) zamieszkującego na terenie miasta i gminy Gołańcz,

3) będącego rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego lub długotrwale lub ciężko chorego w wieku 0 – 16 lat,

4) którego dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia.

5) posiadającego aktualne skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty.

4. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym osobom, które nie otrzymały na cele wskazane we wniosku pomocy z innych źródeł.  

5. Wnioski na 2020 rok składa się w terminie od 4 do 22 listopada 2019 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4.

6. Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty na zabiegi rehabilitacji ruchowej, oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów netto przypadających na jednego członka rodziny.

7. Ramowy wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 zarządzenia.

8. Organ w terminie 14 dni od dnia następującego po upływie terminu do składania wniosków, określonym w ust. 5, powinien rozpatrzyć wniosek. Przyznanie pomocy następuje na podstawie umowy o dofinansowanie po zaakceptowaniu przez Organ wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od akceptacji wniosku, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku.

9. W 2020 roku przewiduje się dodatkowy nabór wniosków w ramach programu w szczególności dla osób, które nie były uprawnione do skorzystania z programu w trakcie trwania pierwszego naboru. Dodatkowy nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 1 do 12 czerwca 2020 roku. Skorzystanie z programu będzie możliwe po podpisaniu umowy – termin do końca czerwca 2020 roku, która będzie obowiązywać do końca trwania programu w 2020 roku. 

10. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie umowy o dofinansowanie na okres jednego roku (w przypadku wnioskodawców z drugiego naboru na okres pół roku), zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Miastem i Gminą Gołańcz.

11. Podstawą do wypłaty środków określonych w umowie są dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

12. Wypłata środków odbędzie się jednorazowo lub w kilku częściach.

13.  Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

14. Na realizację programu planuje się przeznaczyć w 2020 roku  kwotę 100.800,00 zł.

15. Na pomoc dla jednej rodziny w okresie jednego roku planuje się przeznaczyć kwotę średnio 3.600,00 zł, tj. 300,00 zł miesięcznie. 

16. Wielkość środków finansowych przeznaczona na jednego Wnioskodawcę może ulec zmniejszeniu w przypadku większej niż planowana (28 wniosków) liczby złożonych wniosków a także zwiększeniu, w przypadku złożenia mniejszej, niż planowana liczba złożonych wniosków, jednakże nie może przekroczyć kwoty wnioskowanej.

17. Pula środków przeznaczona dla Wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym naborze (na cały 2020 rok) wynosi 95% kwoty przeznaczonej na realizację programu w 2020 roku. Pozostałe 5% środków (5.040,00 zł) przeznacza się na realizację ewentualnych dodatkowych wniosków złożonych podczas drugiego naboru przeprowadzonego w czerwcu 2020 roku.

18. W przypadku stwierdzenia niewykorzystania lub niezgodnego z umową wykorzystania przyznanej pomocy, Gmina zastrzega sobie prawo do zwrotu środków finansowych do wysokości niewykorzystanej lub niezgodnie z umową wykorzystanej pomocy, powiększonych o odsetki ustawowe.

 

ZAŁĄCZNIKI: